ZMENA A DOPLNENIE ZÁKONA O POTRAVINÁCH
Oblasť legislatívy:
C Priemyselná výroba
 Účelom návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie vyhlášky o označovaní, vyhlášky upravujúcej povolené odchýlky od menovitého množstva spotrebiteľského balenia, ktoré nie je označené značkou „e“ a povolené odchýlky od deklarovaného množstva nebalených potravín. Návrh zákona by mal prispieť aj k uľahčeniu a zjednodušeniu vykonateľnosti poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike. Upravuje tiež niektoré nejasnosti a nepresnosti o povinnostiach prevádzkovateľa a ministerstva pri predkladaní informácií a zverejňovaní zoznamu.
Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
Predkladateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Začiatok MPK:
30.09.2013
Koniec MPK:
18.10.2013
Dotknuté odvetvia NACE:
C10 Výroba potravín