O projekte

Aké sú ciele portálu?

Cieľom tohto portálu je najmä zabezpečiť zlepšenie podnikateľského prostredia s perspektívou vyššej prosperity a tvorby nových pracovných miest. V súčasnosti totiž neexistuje centralizované riešenie, ktoré by umožňovalo podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Prostredníctvom portálu bude umožnené podnikateľom zapojiť sa pomocou pripomienok, podnetov a návrhov do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú, vytvárajú zbytočné náklady alebo sú nerealizovateľné.

Čo je lepšia regulácia?

Regulácia v štáte je potrebná pre zabezpečenie verejného záujmu. Dobrá regulácia je prospešná pre chod štátu, fungovanie trhov, ochranu životného prostredia, sociálne zabezpečenie občanov a iné atribúty dobre spravovanej spoločnosti. Každá regulácia vyvoláva náklady na strane štátu, podnikov i občanov. Lepšia regulácia je snaha, aby legislatíva bola jednoduchá, zrozumiteľná, uplatniteľná, prinášala len nutné obmedzenia a povinnosti a vyžadovala čo najmenšie náklady na strane verejnej správy, súkromného sektora i občanov.

Čo môže lepšia regulácia a portál priniesť?

V nehmotnom vyjadrení môže lepšia regulácia priniesť jednoduchší a ľahší život bez zbytočných obmedzení, povinností, byrokracie a nákladov každému – občanovi, podnikateľovi i úradníkovi. Ministerstvo hospodárstva SR sa ako gestor agendy lepšej regulácie na Slovensku snaží predovšetkým o zlepšenie podnikateľského prostredia, čo prináša vyššiu prosperitu a nové pracovné miesta. Odhaduje sa, že 25%-né zníženie administratívneho zaťaženia by viedlo k 1,6%-nému nárastu HDP v rámci členských krajín EÚ (Gelauff a Lejour, 2006 ). Európska únia odhaduje, že administratívne náklady predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných takmer 3 miliardy EUR. Zamestnávatelia ako i ministerstvo hospodárstva považujú agendu lepšej regulácie za jednu z priorít a postupne sa chcú zamerať nielen na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľov, ale na celkové náklady plynúce z regulácie ako aj na zlepšenie procesu hodnotenia vplyvov navrhovanej legislatívy s cieľom predchádzať vzniku novej záťaže. Každá úspora na strane podnikateľov za môže premeniť na ľahší rozvoj, investovanie do technológií, inovácií, zamestnancov, či vzdelávania.