VYHLÁŠKA O POUŽÍVANÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH
Oblasť legislatívy:
C Priemyselná výroba
Ministerstvo životného prostredia SR vydáva návrh vyhlášky týkajúcej sa obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorá transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Návrh vyhlášky obsahuje predovšetkým podmienky používania určitých nebezpečných látok v zdravotníckych pomôckach a v monitorovacích a kontrolných prístrojoch s cieľom zabezpečenia environmentálnej bezpečnosti spomínaných zariadení.
Názov materiálu:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Začiatok MPK:
07.10.2013
Koniec MPK:
25.10.2013
Dotknuté odvetvia NACE:
C Priemyselná výroba E 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov