Elektronická komunikácia s Daňovým úradom

Vyriešený
Opis problému: 

1. Registrácia daňového subjektu alebo inej oprávnenej osoby.

Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára na portáli daňovej správy. Po správnom vyplnení všetkých povinných položiek je vyplnený registračný formulár uložený a na základe neho je vygenerované ID pre registrovaného používateľa. Súčasne sa vytvorí Registračný formulár používateľa, ktorý je možné uložiť na lokálny počítač alebo priamo vytlačiť. Vytvorený dokument sa zároveň odošle do e-mailovej schránky, ktorú používateľ zadal pri registrácii. Vytlačený Registračný formulár používateľa musí daňový subjekt predložiť miestne príslušnému správcovi dane a slúži na autorizáciu daňového subjektu. 

 

2. Autorizácia daňového subjektu alebo inej oprávnenej osoby Je nevyhnutnou podmienkou pre získanie prístupu konkrétneho daňového subjektu k autorizovaným elektronickým službám. Autorizácia je proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu evidovaným v daňovom informačnom systéme. Proces je potrebné vykonať na miestne príslušnom DÚ. Pre proces autorizácie je potrebné predložiť na miestne príslušnom daňovom úrade doklady potvrdzujúce oprávnenie registrovaného používateľa konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt a identifikáciu používateľa:

osobný identifikačný doklad (občiansky preukaz alebo pas), vytlačený Registračný formulár používateľa, výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu, podpísanú „Dohodu o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, uzavretú podľa § 20 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“, plná moc v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. správe daní v znení neskorších predpisov, ak si daňový subjekt zvolí zástupcu pre využívanie autorizovaných elektronických služieb, alebo písomné poverenie zamestnanca právnickej osoby v zmysle § 13 Obchodného zákonníka

Návrh riešenia: 

Celý proces uskutočňovať výhradne v elektronickej podobe.
T.j. Vyplnený egistračný formulár by použivateľ nemusel fyzicky predložiť príslušnému DÚ, ale by ho zaslal elektronicky podpísaný Zaručeným elektronickým podpisom.
Rovnaký proces by sa aplikoval na autorizáciu daňového subjektu.

Oblasť legislatívy: 
O Verejná správa a obrana
Poznámka: 
stanovisko MF SR, 5.8.2013: Registrácia a autorizácia pre elektronickú komunikáciu môže byť vykonávaná výhradne v elektronickej podobe, podmienkou však je, aby žiadateľ používal zaručený elektronický podpis. Pre osoby, ktoré zaručený elektronický podpis nepoužívajú a budú chcieť elektronicky komunikovať s daňovou správou na základe dohody uzavretej so správcom dane, súčasťou ktorej musí byť aj dohodnutý spôsob autentifikácie a jednoznačnej identifikácie oprávnenej osoby, zostáva povinnosťou fyzické predloženie príslušných dokumentov daňovému úradu. V tomto zmysle sa pripravujú aj technické úpravy súvisiacich aplikácií pre nový portál finančnej správy, ktorý by mal byť spustený od 1.1.2014.

Komentáre

Absolútny súhlas, pretože bez toho akákoľvek elektronická komunikácia stráca zmysel.
www.a******.com
 

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
šesť plus = 16
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.