Uzákonenie dĺžky daňovej kontroly v súlade s ústavou

Zamietnutý
Opis problému: 

štát teraz svojvoľne predlžuje daňové kontroly a tým porušuje ústavné právo občana na promptnú daňovú kontrolu. Robí sa to formou prerušenia kontroly a môže trvať niekoľko rokov. 

Návrh riešenia: 

Navrhujem vrátiť zákon do pôvodnej podoby, aby dlžka daňovej kontroly mohli byť najviac jeden rok.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: 
Stanovisko MF SR, 28.5.2013: Lehota na vykonanie daňovej kontroly je stanovená zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej daňový poriadok). Podľa § 46 ods. 10 daňového poriadku lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok od jej začatia. Túto lehotu môže predĺžiť druhostupňový orgán len v prípade, že ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, ktoré určujú základ dane podľa osobitného predpisu. Predĺžiť ju možno pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia najviac o 12 kalendárnych mesiacov. Na prerušenie daňovej kontroly sa primerane použije § 61, ktorý upravuje prerušenie daňového konania. Správca dane nemôže prerušiť daňovú kontrolu svojvoľne, ale len z dôvodov, ktoré sú taxatívne stanovené zákonom. Správca dane v súlade s § 61 ods. 1 daňového poriadku musí prerušiť daňovú kontrolu v prípade, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke (napr. na súde prebieha konanie o dedičstve, súd prejednáva procesnú spôsobilosť daňového subjektu na právne úkony). Ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, alebo je potrebné získať informácie v rámci medzinárodnej výmeny informácií, správca dane môže daňovú kontrolu prerušiť. Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov, pričom daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorá je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Preto, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, alebo je potrebné získať informácie v rámci medzinárodnej výmeny informácií a táto skutočnosť, resp. informácie sú rozhodujúce pre správne určenie dane, správca dane môže daňovú kontrolu prerušiť. Ak je daňová kontrola prerušená, lehoty podľa daňového poriadku neplynú (§ 61 ods. 5 daňového poriadku). To znamená, že počas prerušenia daňovej kontroly lehota na jej vykonanie neplynie. Počas prerušenia daňovej kontroly, správca dane kontrolu nevykonáva, t.j. nevykonáva žiadnu činnosť súvisiacu so zisťovaním alebo preverovaním skutočností rozhodujúcich pre určenie dane.

Komentáre

Suhlasim. V Anglicku kontrola riesi za poslednych 9 mesiacov (nemam to overene osobne alebo od znamych, su to informacie z webu). Kontrolovat 5 rokov dozadu je len cista buzeracia a ukazuje to len neschopnost danovej spravy efektivne bojovat proti danovym podvodom.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 4 = 4
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.