Zrušenie vydávania potvrdenia o mzde za zárobkovú činnosť pre Úrady práce.

Zamietnutý
Opis problému: 

Pracovník,zamestnaný na základe dohody (akéjkoľvek) každý mesiac donesie zamestnávateľovi tlačivo na vyplnenie o výške mzde/odmeny. Vyplňujú sa tú údaje,ktoré vždy po zaslaní mesačného výkazu má u seba sociálna poisťovňa. Nám mzdárkam tak neustále pribúda táto birokracia. Stretla som sa aj s tým, ako pracovníčka na ÚP nahovárala uchádzača,aby si dal prerobiť mzdu,lebo mu nevyjdú dávky... 

Návrh riešenia: 

Riešením je poskytovanie všetkých údajov sociálnou poisťovňou úradu práce. ÚP vždy vie,koho údaje potrebuje - nech si vyžiadajú od sociálnej poisťovne. Týmto by sa zabránilo rôznym špekuláciám a "pomoci" pracovníčok z UP.

Poznámka: 
Stanovisko MPSVR SR, 13.11..2013
V rámci správneho konania vo veci evidencie uchádzačov o zamestnanie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vychádzajú z riadne zisteného skutkového stavu. Na účely preukázania príjmu účastníka konania resp. uchádzača o zamestnanie je nevyhnutné predložiť priamy dôkaz o výške mzdy, nakoľko sa jedná o veľmi významnú skutočnosť z hľadiska možných následkov – nezaradenie resp. vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie a s tým spojené prehodnotenie naviazaných sociálnych dávok. Informácia zo Sociálnej poisťovne je nepriamym dôkazným prostriedkom, pričom táto informácia je Sociálnej poisťovni predkladaná za iným účelom a jej obsah sa môže do určitej miery dodatočne meniť. Práve tá posledná skutočnosť odôvodňuje zabezpečenie priamych dôkazov. Správny orgán celkovo vychádza z: 1) vyhlásenia účastníka konania, 2) potvrdenia od zamestnávateľa, 3) informácie zo Sociálnej poisťovne, 4) iných dôkazných prostriedkov, na ktoré účastník poukáže.
Informácia Sociálnej poisťovne o výške príjmu je z hľadiska začatia konania relevantným podkladom, dôkazná povinnosť popísaná vyššie však zostáva nezmenená.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 1 = 5
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.