Povinnost registacie živnostnika na obchodnom registry

Neopodstatnený
Opis problému: 

Dobrý deň. Podnikám v nákladnej cestnej doprave na základe Koncesnej listiny avšak podla nových nariadenií Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.
sa musime ako živnostnici zaregistrovať na Obchodnom registry a s tým súvisí povinnosť viesť podvojne učtovníctvo.
Pri dnešnej situácii s neplatičmi ma to privedie k ekonomickej samovražde t.j. platiť dane ako právnická osoba a ručiť celým majetkom.
Toto je likvidácia malých živnostníkov v doprave.

Návrh riešenia: 

Zrušit povinnost viesť podvojne učtovnictvo a ponechat si možnosť pokračovať v jednoduchom účtovníctve.
Dakujem Peter Lechta
 

Oblasť legislatívy: 
H Doprava a skladovanie
Poznámka: 
Stanovisko MF SR (16.6.2015) "Na základe § 5 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) sa prevádzkovateľ cestnej dopravy zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva. Požiadavka mať prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri vyplynula z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo. Na základe § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa do obchodného registra zapisujú fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon. V tomto prípade tak ustanovuje zákon o cestnej doprave. Podľa § 36 Obchodného zákonníka podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
desať mínus = 0
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.