Zrušenie poznámok ako povinnej prílohy k účtovnej závierke

Vyriešený
Opis problému: 

Vypracovanie poznámok k účtovnej závierke je čisto formálnou činnosťou, poznámky nie sú využívané tými inštitúciami, ktorým sú predkladané a pre malé a stredné podniky predstavuje ich vypracovanie úplne zbytočnú agendu. Informácie v nich obsiahnuté sú bez príslušného kontextu často nepoužiteľné. Navyše poznámky nie je možné doručovať správcovi dane ani registrovému súdu v elektronickej podobe, čím sa elektronická komunikácia stáva vlastne papierovou (priznanie, sávaha a výkaz ziskov a strát sa dajú poslať elektronicky).

Návrh riešenia: 

Ponechať povinnosť predkladať poznámky ako povinnú súčasť ročnej účtovnej závierky len pre tie podniky, ktoré majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom (podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve). U ostatných účtovných jednotiek túto povinnosť zrušiť.

Zdôvodnenie: 
Podnet zadaný duplicitne
Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Oblasť legislatívy: 
O Verejná správa a obrana
Poznámka: 
Stanovisko MF SR 9.5.2013: Súčasti účtovnej závierky a jej obsahová náplň sú upravené Štvrtou smernicou Rady č. 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností vychádzajúcou z čl. 54 ods. 3 písm. g) zmluvy v aktuálnom znení. Obsahová náplň poznámok je ustanovená opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň sa podľa § 3 ods. 5 cit. opatrenia v poznámkach uvádzajú len tie údaje vrátanej údajov v tabuľkovej forme, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V súlade s poslednou novelou cit. smernice poskytujúcou úľavy pre tzv. mikrosubjekty v súčasnosti Ministerstvo financií SR pripravuje zjednodušenia v oblasti vykazovania údajov v účtovnej závierke vrátane poznámok účtovných jednotiek spĺňajúcich kritériá pre mikrosubjekty. Ministerstvo financií SR taktiež venuje pozornosť pripravovanej novej Štvrtej smernici s cieľom využitia úľav vedúcich k zníženiu administratívnej záťaže pri vypracovávaní poznámok účtovnej závierky ostatných podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Národná rada SR schválila 17. 10. 2013 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zámerom novely zákona o účtovníctve bolo prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Novela zákona umožní zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky, zjednoduší sa rozsah účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky a poznámky k účtovnej závierke obsahujú len minimum údajov.

Komentáre

Prosím všetkých, ktorí majú moc a kompetenciu VŠETKO ZJEDNODUŠIŤ. Aby sa podnikatelia a zamestnanci mohli venovať KONKRÉTNEMU BIZNISU, podnikaniu, zmysluplným činnostiam a aktivitám, tvorivej práci. Je to strašné, ak má sro so 4 zamestnancami vypracovať POZNÁMKY, ktoré majú okolo 50 strán povinného obsahu. 
 

Dávam absolútny súhlas***   Poznámky = absolútna a čiste formálna nezmyslenosť!

Poznámky sú z 95% iba duplicitné údaje.

Je to ozaj len záťaž, som s.r.o. a sám som konateľom a zamestnancov nemám a vypisovať poznámky, len zdržiava a je to akurát náročné na čas a nedáva to žiadny prehľad

ani pri najkvalifikovanešom prístupe k ich spracovanie nemajú dostatočnú vypovedaciu schopnosť a pri liberálizácii
postupov pri súčasnej platnej legislatíve sú ob yčajným humbuchom.

Poznamky - neviem preco su potrebne, ked ako je to uz spominane su duplicitne... nevidim ich opodstatnenie. Kompetetnym odporucam aby si skusili vypisat poznamky.

Poznámka so svojej samotnej podstaty by mala mať pomocný a vysvetľujúci význam hlavne pre toho, kto je spracovateľom nejakého ľubovoľného obsahu a často pre neznalú osobu v danom kontexte nemusí mať žiadny význam. Skrátene poznámky sú len pomôckou na uľahčenie pochopenia obsahu predovšetkým pre toho čo ho spracoval. Z uvedeného je zrejmé, že samotné spracovanie poznámok nemá žiadnu presne stanovenú štruktúru, postup, obsah atď. Teda každý si ich môže spracovať ako chce a v rozsahu, štruktúre ... akej si zmyslí. Hlané je, že pomôže pri opakovanom prezeraní dokumetnov pri ich pochopení. Pre toto je stanovenie nejakých poznámok v predpísanej forme úplne nezmyselné a choré. Lepšie je pripraviť stručný jednoznačný formulár v ktorom si podnikateľ ozančí oblasti, v ktorých podniká čím sa rozsah výrazným spôsobom skráti. Ak si niekto myslí, že vymyslí niečo univerzálne tak je totálne naivný, lebo pri častých zmenách legislatívy a opatrení to nie je možné. Faktom je to, že čím je účtovný a daňový systém častejšie menený tým je menej stabilný a účinný proti neduhom. Ak chceme jednoducho riešiť tieto problémy nie je nič jednoduchšie ako sa inšpirovať niekde,kde majú dlhoročne zavedený efektívny systém a nie vymýšľať si niečo pre Slovensko, čo v praxi aj tak nefunguje a nepomáha. Podľa slov ruského klasika - akademika: " Ak som chcel uspieť u byrokrata napísal som vo svojej práci množstvo nečitateľného textu spoliehajúc sa na ľudskú lenivosť a pohodlnosť a výsledné hodnotenie bolo v duchu, že napísal veľa, lušiť sa mi to nechce a určite tam mohlo byť niečo dobre - tak postupuje ďalej s mierne nadpriemerným hodnotením!" (Na každého blbca sa cesta nájde len jej dĺžka je rôzna)

Kompetentní sľubujú znižovať administratívnu byrokraciu, no v skutočnosti ju čoraz viac zväčšujú
čím vyššia technika , tým viac záťaže pre podnikateľa . Niečo   hozné!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teoretikom  sa ľahko vymýšľa,
keby maili podľa toho fungovať oni , nebolo by im do smiechu . Mne je z toho do plaču.
 
 

Poznámky sú pre 95% firiem absolútne zbytočné. Vôbec neviem načo to komu je. Daňovákov to pri kontrole nezaujíma, nebudú predsa lúštiť tie plky čo tam píšem. Konateľov a spoločníkov už vôbec nie, tí len krútia hlavou čo za kopu papiera im dávam podpisovať. Ak niekto kupuje veľkú firmu dá si urobiť audit a nebude sa spoliehať na nejaké poznámky. Pre mňa ako účtovníka je to len nočná mora, ktorá ma oberá o vzácny čas v období priznaní. Pre mňa poznámky = zbytočne minutý čas, papier a toner.

ja už roky podávam len tabuľkovú časť, bez textovej, a nikto ma nikdy za nič ani nepokutoval, a ani neupozornil, že mi chýbajú nejaké žvásty, ktoré sú verejne dostupné kdekoľvek, o firme napríklad, spoločníkov a konateľov si každý zistí, a pod každú tabuľku sa dá vlastnými slovami vopchať akákoľvek informácie k nej ... čiže ... asi tak ... :D ... páni nám to zjednodušili ... asi ako vždy.

poznámky-zbytočná byrokracia - najmä pre malé firmy - 2x viac času potrebujem na vypracovanie poznámok ako na spracovanie výkazov a daňového priznania, ktoré mi nikdo nezaplatí /nie som z Brartislavy, kde sú ceny za účtovníctvo vyšie/ a keďže to robím pre viacero firiem - je to na zbláznenie. Ak to tak pôjde ďalej, tak sa dôchodku nedožijem, žijem v strachu či som všetko stihla do stanoveného termínu lebo inak je pokuta, a keď to stihnem, ale v strese sa pomýlim, čaká ma dodatočné daňové priznanie, za ktoré je tiež pokuta, ak mám tú smolu že daňová povinnosť mala byť vyššia. Každú chvíľu sa menia zákony, ktoré  si každý inak vykladá, ďalšia pohroma, ktorá nás obrala o čas a nervy práve v čase uzávierok a DP- kontrólny výkaz DPH, zmeny programov na elektronické podávanie dokumentov - najprv cez E-dane teraz cez portál finančnej správy. Som ekonómkou a účtovníčkou už 37 - prežila som socializmus a jeho byrkraciu, ale túto demokraciu asi neprežijem.
 
 

Dobrý deň,
píšem diplomovku na tému Poznámky ako súčasť účtovnej závierky a veľmi ma zaujímajú vaše názory na danú tému. Prax je skutočne rozdielna ako teória a vy ste mi to tu potvrdili. Rada by som získala ešte viac informácií a názorov na poznámky, ktoré by mi pomohli lepšie pochopiť danú tému. ďakujem.

Poznámky sú podľa mňa úplne zbytočný niekoľko stránkový dokument, ktorý aj tak nikto nečíta. Je to zbytočná záťaž pre mnohé účtovnčky, ktoré sa s nimi trápia aj niekoľko hodín a navyše sa stretávajú s nepochopením zamestnávateľa. Mnohí zamestnávatelia nemajú ani poňatia, koľko času je treba na vypracovanie aspoň akych-takých poznámok. Potom to vyzerá tak, že účtovníčka za ten deň, keď vypracovávala daňové priznanie + poznámky, nič neurobila! 
Ak by sa zrušili poznámky, určite by nám ostalo viac času na samotnú prácu (účtovníctvo) a študovanie zmien zákonov, na ktoré v dnešnej dobe vôbec nie je čas. Študujeme za pochodu a v obrovskej rýchlosti. Mnohokrát ani školitelia na rôznych školeniach nevedia vysvetliť novelizácie, ktoými naší zákonodarcovia neustále upravujú zákony.
 
 
 
 

pridávam sa k tým, ktorí sú za zrušenie poznámok k účtovnej závierke, pretože je to len zbytočné zabíjanie času, ktorý sa dá v dnešnej dobe využiť oveľa efektívnejšie.

Poznámky sú výmysel úradníčka od stola, ktorý by ich určite nevedel  vypracovať.  Nezmyselný dokument, zabíjanie času pri jeho vyplňaní. 
 

Piatelia , denne narážame na byrokraciu , ktorá všakchce žiť. Je ako snehová guľa vypustená na kopci. Rozrastajú sa  a denne dokazujú svojú nevyhnutnú opodstatnenos. Byrokracia - teda jej armáda poctivých pracantov udržuje štát v chode a chráni svojích šéfov pre upracovaním sa. Najdôležitejšia je však funkcia ochrany štátu. Prečítajte si parkinsonovú knižôčku z tridsiatich rokov minulého storočia a všetko vám bude jasné - byrokracia je nesmrteľná a úzko spojená s vládnou mocou a kapitálom.

Tie poznamky su beznou sucastou vsade vo svete a maju zmysel u nas ale narazaju na seba dve absurdity :
1 - absurdna forma poznamok - velky rozsah a vela regulacie pre vsetky podnikatelske subjekty - pri malych firmach je to naozaj zbytocnost + vela veci je nejednoznacnych aj dlhorocni uctovnici a auditori nevedia ako to spravne vyplnit a asi ani uradnickovia na ministerstve - napriklad tabulka k daniam sa kazdy rok meni a nikdy nedavala zmysel- clovek co to tam dal to zle skopiroval zo zahranicia  - nerozumie tomu
2- financna negramotnost nasich podnikatelov. Poznamky su vo svete vzacnym zdrojom informacii pre odberatelov a dodavatelov- keby boli podnikatelia financne gramotni, tak by odhalili vela pochybnych odberatelov vopred a nikdy by im nedodavali bez platby vopred ( napriklad) - keby ludia vedeli citat poznamky, tak by usetrili vela vela penazi - vrchol absurdity je ze ani banky nevedia poriadne citat financne zavierky a davaju obrovske uvery krachujucim firmam - nevsimnu si veci, ktore sa daju z uctovnej zavierky lahko vycitat.
 
Na zaver - poznaky maju zmysel a su urcene aj beznym podnikatelom musia vsak mat primeranu formu a musia existovat financne gramotni ludia (uz len vyska dlhov Vahostavu dokazuje, ze finance negramotnych ludi je extremne vela). Pre male firmy nemaju zmysel.

Som za, aby sa k ÚZ nepredkladali Poznámky k RÚZ, hlavne u mikro jednotiek. Veď tie v podstate nič nemajú.
To čo majú sa dá vyčítať zo Súvahy, a keby sa im niečo nezdalo, tak nech si vyžiadajú Poznámky.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
osem mínus = 3
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.