Vyhlásenia

Vyriešený
Opis problému: 

Pre účely verjných súťaží, resp. zmien v niektorých predmetoch činnosti sú vyžadované potvrdenia o platobnej disciplíne podnikateľského subjektu. Pritom tieto potvrdenia vydávajú v podstate štátne inštitúcie resp. dve súkromné zdravotné poisťovne. Som toho názoru, že tieto potvrdenia by si mali vyžiadať organzátori súťaží a orgány, ktoré prípadné žiadosti na zmeny v registrovaných činnostiach vyžadujú. Len naša spoločnosť už od začiatku roka absolvovala takéto kolečko 3x. Stojí to čas a peniaze. Vytvoriť konečne vzájomné prepojenie orgánov tak, aby jednym kliknutím mohli posúdiť discipúlínu spoločnosti.Kto potvrdenie potrebuje, nech si ho zaopatrí. Prečo by sme mali nahrádzať prácu nami platených úradníkov.

Návrh riešenia: 

Zabezpečiť prepojenie inštitúcii tak, aby nebolo potrebné preukazovať solventnosť a bezúhonnosť spoločnosti resp. to, že nie je v likvidácii resp. reštrukturalizácii a konkurze.

Poznámka: 
stanovisko ÚVO , 5.11..2013:
Na účely preukazovania splnenia podmienok účasti podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je možné využiť inštitút zápisu do Zoznamu podnikateľov. Zoznam podnikateľov je informačný systém verejnej správy, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad zapíše podnikateľa do tohto zoznamu do 15 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis podľa § 129 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Následne môže podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v Zozname podnikateľov. Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať. Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na tri roky. V prípade zápisu podnikateľa do Zoznamu podnikateľov teda po dobu 3 rokov nie je potrebné zabezpečovať jednotlivé doklady podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pre každé jedno verejné obstarávanie, ktorého sa chce podnikateľ zúčastniť.
V súčasnosti Úrad pre verejné obstarávanie však nedokáže zabezpečiť prepojenie niekoľkých informačných systémov na účely verejného obstarávania. Podľa novoprijatého zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa ale plánuje v horizonte 3 rokov prepojenie jednotlivých informačných systémov štátnej správy

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 1 = 2
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.