Otvorená konzultácia v EK k top 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov vyplývajúcich z európskej legislatívy

V nadväznosti na nedávne aktivity Európskej komisie v oblasti podpory malých a stredných podnikov a uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“, ktorá zostáva hlavnou zásadou právnych predpisov Európskej únie pre malé a stredné podniky, bol od 1. októbra do 21. decembra 2012 otvorený konzultačný proces za účelom identifikácie 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov vyplývajúcich z európskej legislatívy s cieľom prispieť k zjednodušeniu právneho a administratívneho prostredia. 

 

Identifikácia najzaťažujúcejších častí európskej legislatívy bola vykonaná v dvoch etapách. V prvej fáze sa uskutočnila konzultácia v rámci európskej siete podnikov European Enterprise Network (ENN), ktorej výsledky poslúžili ako základ druhej a poslednej fázy v podobe otvorenej konzultácie.
Do konzultácie mohli prispievať jednotlivé malé a stredné podniky rovnako ako aj organizácie reprezentujúce ich záujmy. Na základe ich podnetov boli identifikované najzaťažujúcejšie oblasti podnikania a najzaťažujúcejšie právne predpisy pre MaSP nasledovne:
 
NAJZAŤAŽUJÚCEJŠIE OBLASTI PODNIKANIA PRE MaSP (v abecednom poradí)
Bezpečnosť a ochrana pri práci
Bezpečnosť produktov CE pravidlá označovania
Označovanie
Preukázanie zhody pri absencii harmonizovanej normy
Colné kontroly a formality
DPH
Chemické látky
Odpad
Organizácia pracovného času
Preprava tovaru
Priame dane (z príjmu, majetku, dvojité zdanenie)
Uznávanie odborných kvalifikácií
Verejné obstarávanie

  

NAJZAŤAŽUJÚCEJŠIE PRÁVNE PREDPISY EÚ PRE MaSP (chronologicky)
Nariadenie Rady č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave
Smernica Rady 89/391/ES o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci
Smernica EP a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov
Smernica EP a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
Smernica EP a Rady 2001/95/ES o obecnej bezpečnosti výrobkov
Smernica EP a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
Smernica EP a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
Smernica EP a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
Nariadenie EP a Rady č. 1013/2006 o preprave odpadu
Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), a o zriadení Európskej chemickej agentúry
Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Smernica Rady 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte
Smernica EP a Rady 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc a Rozhodnutie Komisie č. 2000/532/ES z 3.mája 2000, nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4  smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch
Smernica EP a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci

Európska komisia už začala pracovať na tom, aby sa niektoré z právnych predpisov identifikovaných ako najzaťažujúcejšie stali prijateľnejšie pre MaSP (napr. REACH). Komplexná správa o výsledkoch konzultácie bude súčasťou iniciatívy EU Regulatory Fitness (REFIT).

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.