Spracovanie biometrických údajov podľa novely zákona č. 428/2002 Z.z.

Neopodstatnený
Opis problému: 

Uvedenú problematiku "rieši" paragraf 13:
(5) Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

  1. to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, 
  2. dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

(6) Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.

Návrh riešenia: 

Vyššie uvedená norma hovorí, že napriek (paragraf 13, ods. 5., pism. b), súhlasu dotknutej osoby so spravovaním jej osobných biometrických údajov si úrad vyhradzuje právo na posúdenie žiadosti prevádzkovateľa + poplatok 50,-Eur.
Výsledok: Byrokratická a finančná záťaž
Riešenie:
Zmeniť uvedené, napríklad podľa aktuálneho zákona v Českej republike (č. 101/2000 Sb., § 9 ods 1.), kde na spracovanie citlivých (vrátane biometrických údajov) údajov stačí súhlas dotknutej osoby.
 
 

Zdôvodnenie: 
Podnet zadaný duplicitne
Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
dva plus = 5
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.