Duplicita zadávania infomácii o exporte

Vyriešený
Opis problému: 

Dobrý deň
Každý mesiac sa duplicitne zadávajú infomácie o exporte v reporte INTRASTAT ( štatistický úrad + colný úrad )  a v súhrnnom výkaze DPH o exporte ( daňový úrad ) , ktorý treba urobiť do 20-teho v mesiaci.    
 

Návrh riešenia: 

Prepojiť obe informácie s tým, že súhrnný výkaz DPH o exporte by zároveň slúžil aj ako INTRASTAT výkaz.   

Poznámka: 
stanoviská MF SR a ŠÚ SR, 20.8.2013: Každý zo systémov, t.j. systém štatistických hlásení INTRASTAT a systém súhrnných výkazov na DPH má svoj osobitný právny základ. Právny základ štatistických hlásení tvorí predovšetkým Nariadenie ES č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady a k nemu vydané vykonávacie nariadenia Komisie ES. Právnym základom súhrnných výkazov (ďalej len „SV“) je čl.262 až 264 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktoré sú premietnuté v § 80 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Systém INTRASTAT má za cieľ zber údajov potrebných na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a systém SV je kontrolným nástrojom, ktorý uľahčuje daňovej správe kontrolu plnenia daňovej povinnosti (DPH) v členskom štáte nadobúdateľa tovaru. Rozdiel medzi INTRASTAT a SV je najmä v obsahu požadovaných údajov. Právnické a fyzické osoby (platitelia DPH) sú povinné uvádzať v hlásení INTRASTAT viac údajov oproti SV. SV – iba identifikačné číslo DPH jednotlivých odberateľov, hodnotu tovaru podľa jednotlivých odberateľov. INTRASTAT – IČ DPH, hodnotu tovaru, označenie tovarov podľa kódov kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, množstvo tovaru, druh obchodu. SV – obsahuje len údaje o dodaní tovaru do iného členského štátu s prevodom vlastníckeho práva a o premiestnení vlastného tovaru za účelom jeho následného dodania. INTRASTAT – okrem dodania tovaru ako sa uvádza v SV sa uvádzajú aj údaje o dodaní tovaru do iného členského štátu napr. za účelom jeho opravy, spracovania. Z uvedeného vyplýva, že rozsah požadovaných údajov v hlásení INTRASTAT je širší oproti údajom v SV. Záver : Možnosť spojenia hlásenia INTRASTAT a SV do jedného formulára nevylučujeme, avšak s ohľadom na obsah údajov, ktoré je povinný platiteľ dane uvádzať v INTRASTATE a SV, je potrebné túto možnosť riešiť spoločne MF SR so Štatistickým úradom SR. Pokiaľ by nebolo možné spojenie formulárov do jedného, je možné aspoň zosúladiť lehoty na podávanie obidvoch formulárov, čo je však rovnako potrebné riešiť spoločne MF SR so Štatistickým úradom SR.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 5 = 10
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.