Spracovanie biometrickych osobnych udajov, novela z. 428/2002

Zamietnutý
Opis problému: 

Novelizovane znenie. paragraf 13:
(5) Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

  1. to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, 
  2. dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

 
(6) Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.
Komentár: podľa vyššie uvedeného spracovanie biometrických osobných údajov je napríklad možné, keď dotknutá osoba dá súhlas so spracovaním svojich biometrických osobných údajov (paragraf 13 ods.5, pism.b.), ALE stále nie je vyhraté pretože podľa ods. 6, súhlas/žiadosť musí posúdiť úrad (byrokracia) + poplatok 50,-Eur (finančná záťaž)
 

Návrh riešenia: 

"Koleso je vymyslené", napríklad obdobný český zákon č.101/2000 Sb. :
§ 9
Citlivé údaje
Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a 21,
Komentár: V Českej republike stačí súhlas dotknutej osoby, žiadna ďalšia byrokracia a poplatky
 

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko ÚOOÚ SR, 10. 9. 2013: v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR na druhý polrok 2012 pripravil Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol daný do riadneho legislatívneho procesu už v septembri 2012, počas ktorého sa k nemu mohli vyjadriť všetky subjekty vrátane verejnosti - občanov. Sme radi, že počas pripomienkovania túto príležitosť využilo 43 subjektov, ktoré vzniesli spolu 778 pripomienok, z toho 197 zásadných. Uvedomujúc si dôležitosť tohto zákona a jeho širokospektrálny dosah sme nad rámec zákonnej povinnosti viedli rozporové konania so všetkými subjektmi, ktoré vzniesli zasadne pripomienky. Využili sme túto možnosť ako príležitosť a rokovania o pripomienkach sme mali aj s nepovinnými subjektmi. Túto našu snahu ocenili aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov i zástupcovia odborových organizácií na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR. Úspešne sa nám podarilo odstrániť všetky rozpory a na rokovanie vlády SR a do Národnej rady SR sme predkladali zákon bez rozporov. V Národnej rade SR bol zákon schválený 19.3.2013 a po vrátení prezidentom a zapracovaní ním vznesených pripomienok opätovne dňa 30.4.2013 s účinnosťou od 1. 7.2013.
V samotnom legislatívnom procese bolo počas pripomienkovania k problematike biometrie vznesených spolu 7 pripomienok, z toho 2 zásadné týkajúce sa definície pojmu biometrické údaje. Zásadným pripomienkam úrad vyhovel. Nepoznáme dôvod, prečo žiadateľ, ktorý sa na Vás obrátil s pripomienkou, nevyužil zákonnú možnosť a príležitosť ktorú úrad ponúkal.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že na začiatku mesiaca jún 2013 sme sa zúčastnili na seminári na tému ochrana osobných údajov - k novému zákonu o ochrane osobných údajov, ktorý organizovala Slovenská komora súkromnej bezpečnosti - SKSB
Vedenie úradu si uvedomuje, že vývoj techniky a informačných technológií je veľmi rýchly, a preto aj našou prioritou bolo pripraviť nový zákon tak, aby nebol toho prekážkou. Na druhej strane ochrana osobných údajov je aj ochranou ľudských práv, a preto je potrebné mať to na pamätí pri ich zavádzaní do praxe.
Aj z tohto dôvodu úrad, v zmysle svojej zákonnej kompetencie pripravuje metodické usmernenie k využívaniu biometrie pri zavádzaní dochádzkových systémov, ktoré bude následne zverejnené na webovom sídle úradu.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
desať mínus = 2
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.