Od kedy som obchodník s motorovými olejmi?!

Vyriešený
Opis problému: 

Od 01.01.2013 sa musí naša firma registrovať na colnom úrade ako obchodník s motorovými olejmi, lebo chcem do strojov kúpiť 200L sud s olejom (väčšie balenie je výhodnejšie).
Musím pre to získať:

  • OSVEDČENIE o zaradení do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom
  • POVOLENIE na obchodovanie s min. olejom  so spotrebnou daňou / colné položky  27101991,27101993,27101999,27101981,27101971 až 27101983,27101987,34031910/ . 

Spoločnosť, ktorá mi doteraz predávala olej mi inak olej už nemôže predať. Iba menšie, drahšie balenie.
Ved ak by naša firma obchodovala s olejmi tak by na to musela mať živnosť, nie?!

Návrh riešenia: 

Nech sa regisgtrujú na colnom úrade firmy, ktoré majú aj v obchodnom registri, že obchodujú s olejmi. a nám ostatným nech dajú pokoj s touto dalšou nezmyselnosťou!
 

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Oblasť legislatívy: 
C Priemyselná výroba
Poznámka: 
stanovisko MF SR, 1.8.2013 Podľa § 25a ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) je osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom, ktorým je okrem iného aj minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KKN“) 2710 19 91, 2710 19 93,2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87, 3403 19 10 a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“). Podľa § 25a ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa na účely tohto zákona za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé a) nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník. b) dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti, alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet. Vychádzajúc z ustanovenia zákona č. 98/2004 Z. z. každá osoba, ktorá v rámci podnikania nadobúda alebo dodáva na daňovom území vybraný minerálny olej, je podľa § 25a ods. 1 zákona povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie. Uvedené platí len za podmienky, že vybraný minerálny olej je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov. Na zamedzenie vzniku daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja boli tieto ustanovenia prijaté do zákona č. 98/2004 Z. z.. Minerálne oleje, ktoré podliehajú kontrole a postupu pri preprave, či už na území celej EÚ alebo len na daňovom území, sú tiež minerálnymi olejmi bez daňovej sadzby a mnohé, keďže sa svojimi vlastnosťami približujú pohonným látkam, sú do už zdanených pohonných látok primiešavané, a to bez priznania a zaplatenia príslušnej spotrebnej dane, čím sa nielen znižuje príjem štátneho rozpočtu zo spotrebných daní, ale spotrebitelia takýchto (pančovaných) pohonných látok sú vystavovaní riziku poškodenia motorov dopravných prostriedkov, na pohon ktorých boli použité. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 1. 11. 2013 sa zákonom č. 212/2013 Z. z. mení a dopĺňa znenie § 25a tak, že - sa výrazne zjednodušujú podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (V § 25a ods. 6 sa vypúšťajú písmená c) a d) - prílohy k žiadosti),
- povinnosť požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom budú mať tie subjekty, ktoré obchodujú s vybraným minerálnym olejom prepravovaným v obaloch väčších ako 150 litrov s výnimkou subjektov, ktoré obchodujú s minerálnym olejom KKN 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, pri ktorých sa táto povinnosť uplatní až keď sú prepravované v obaloch väčších ako 230 litrov.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 2 = 3
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.