zrušenie, resp. zjednodušenie štatistických výkazov

Neopodstatnený
Opis problému: 

V zmysle zákona o štatistike je podnikateľský subjekt povinný viesť evidenciu tak, aby mohol  včas a pravdivo zabezpečiť spracovanie štatistických výkazov. Zákon myslí na to, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže byť podnikateľský subjekt pokutovaný a  to do výšky  3 320 eur za jeden prípad. Zákon však nemyslí na to ako viesť evidenciu potrebnú k spracovaniu podrobných štatistických výkazov v prípade, že spoločnosť nemá adekvátné softwerové vybavenie, prípadne ak nemá na to zamestnancov, nakoľko  softwer je drahý a aj zamestnanci stoja nemalé prostriedky. Neviem či si pracovníci štatistiky vedia vôbec predstaviť tú pracnosť, ked sa má zabezpečiť evidencia v :
10 miestnej klasifikačnej nomenklatúre celej výroby spoločnosti - najmä v spotrebnom priemysle                                           10 miestnej klasifikačnej nomenklatúre tovarov - vrátane vývoja ich cien                                                                                     10 miestnej klasifikačnej nomenklatúre pracovných miest a zárobkov  na týchto pracovných miestach
Z desiatok štatistických výkazov vyberám aspoň nasledovné u ktorých je možné uvažovať o ich zrušení, prípadne aspoň redukcii požadovaných údajov :
mesačný výkaz Priem 1-12   ( 10 miestna klasifikácia produkcie + doplnenie o označenie IP,IS..)                                mesačný výkaz PRIEM 1-12 - sledovanie  mesačných pohybov cien u tovarov v 10 miestnej  klasifikácii + 6 miestna CPA   EV PRIEM 1-12 a                                                                                                                                                                          EV INVEST 1-02                                                                                                                                                                  štvrťročný výkaz produkčných odvetví PROD 3-04 - finančné ukazovatele,zamestnanci, mzdy, obstaranie majetku, ost.ek.    ročný výkaz P 6-01 výroba  a predaj výrobkov v 10 miestnej nomenklatúre                                                                          ročný výkaz Roč. 1-01 - ekonomické ukazovatele                                                                                                                         ročný prehľad o pracovných miestach podľa tried klas. zamestnaní SK ISC - 08 -10 miestna nomenklatúra + stupne klasif.  ročné zisťovanie o informačných a komunikačných technológiach ICT ENT 2 -01                                                                ročné zisťovanie o investíciach a nákladoch do inf. tech.   ICT INV 2-01                                                                                 ročný výkaz UNP 1-01 o úplných nákladoch práce                                                                                                              ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na soc. politiku

Návrh riešenia: 

1. zrušiť štatistické výkazy v tom prípade, ak sa môžu požadované údaje získať z iných podkladov, ktoré podnikateľské subjekty predkladajú štátnym orgánom
2. v prípade  štatistických informácií, ktoré nie je možné získať inou formou , vyžiadať informácie od podnikateľských subjektov, ale v redukovanej a rozumnej forme  (zníženie požadovanej 10 miestnej nomenklatúry klasifikácie výrobkov, tovarov, služieb, pracovných miest na 5 miestnú, vypustenie nedôležitých informácií a pod...)

Poznámka: 
Stanovisko ŠÚ (18.06.2015): K bodu 1: ŠÚ SR preberá a využíva administratívne údaje, ktoré ministerstvá a iné štátne organizácie získavajú pri výkone svojej činnosti na základe osobitných zákonov. Administratívne zdroje v súčasnosti neposkytujú údaje v súlade so štatistickými potrebami, preto sa vo významnej miere používajú ako doplnkový zdroj. Avšak v poslednom období bolo údajmi z administratívnych zdrojov nahradené zisťovanie Roč 3-01 o fyzických osobách - podnikateľoch nezapísaných v obchodnom registri. ŠÚ SR nevykonáva dané zisťovanie od roku 2013. K bodu 2: ŠÚ SR každoročne preskúmava, či potreba všetkých zisťovaní pre produkciu štatistík v celom rozsahu pretrváva, alebo niektoré z nich môžu byt zrušené alebo ich rozsah obmedzený. Každoročne vyhodnocuje záťaž a má stanovený cieľ záťaž respondentov nezvyšovať. Nové položky do formulárov zaraďuje po dôkladnom zvážení, či údaje nie sú dostupné z iných zdrojov. Údaje v mesačnej periodicite sú zisťované od spravodajských jednotiek na základe EÚ nariadenia o krátkodobých štatistikách. Čo sa týka štatistického zisťovania Priem 1-12 o výrobkovej štatistike podľa nariadenia EÚ o zozname výrobkov PRODCOM, údaje sú požadované na 8 miestnej úrovni. V slovenskej verzii PRODSLOV bolo pridané 9. a 10. miesto v ojedinelých prípadoch s cieľom zistiť informáciu o subdodávateľských vzťahoch a zabezpečiť detailnejšiu informáciu za príslušné výrobky potrebnú pre manažérsky proces v odvetví priemyslu, ktorý je ťažiskovým odvetvím ekonomiky SR. Cenový pohyb sa sleduje výberovým zisťovaním Ceny Priem 1-12 priamo na konkrétnych cenových reprezentantoch navrhnutých spravodajskou jednotkou tak, aby bola dosiahnutá reprezentatívnosť výroby podľa tržieb, resp. štruktúry. Pre cenovú štatistiku je dôležité porovnávať cenu rovnakého výrobku v časovom rade často u viacerých výrobcov. Z tohto pohľadu ani zoznam PRODSLOV neobsahuje pri spracovaní údajov požadovanú úroveň na odlíšenie konkrétneho výrobku a spravodajskej jednotky na jednoznačnú identifikáciu, a preto je nutné používať ďalšie doplňujúce označenie určené pre cenovú štatistiku. Spravodajská jednotka vykazuje cenu za konkrétneho cenového reprezentanta, nie však za agregátne skupiny. ICT INV 2-01 je ročné európske zisťovanie o investíciách a nákladoch do informačných technológií, ktoré sa konalo sa jednorazovo. O dvoch európskych zisťovaniach ICT ENT 2 -01 a ICT HH 1-01 sa bude rokovať v Eurostate s cieľom zefektívniť tieto zisťovania - zjednodušiť dotazníky a zmeniť rotáciu zisťovania (nevykonávať zisťovanie každoročne). Pre zisťovania EV PRIEM 1-12 a EV INVEST 1-02 nie je potrebné pripravovať žiadne analytické podklady, nakoľko ide o zistenie názoru manažéra formou odpovede na niekoľko otázok zameraných na zistenie trendu vývoja hospodárenia podniku, resp. zamestnanosti a zásoby práce. Preto vyplnenie dotazníka by nemalo byť náročné a malo by trvať niekoľko minút. Údaje sa využívajú na národnej aj medzinárodnej úrovni. Poskytujú informáciu o súčasnom vývoji a slúžia aj na krátkodobú predikciu vývoja ekonomiky v danom odvetví. Vstupujú do konštrukcie zloženého indikátora charakterizujúceho na národnej úrovni vývoj príslušnej krajiny, na medzinárodnej úrovni vývoj EÚ, resp. EUROzóny. Zisťovania sú súčasťou medzinárodného projektu Európskej Komisie, do ktorého sú zapojené všetky členské štáty EÚ. Zisťovanie údajov o mzdách a zamestnancoch v ročnom štatistickom zisťovaní Roč 1-01 je potrebné na účely tvorby národných účtov. Z iných zdrojov ako zo štatistických zisťovaní nezískame také podrobné odvetvové členenie na úrovni SK NACE a komoditné členenie CPA2008, ako ich potrebuje ŠÚ SR.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 3 = 4
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.