Jeden zberný štátny úrad, zjednotenie termínov pre platby a podávanie výkazov

Zamietnutý
Opis problému: 

Podnikateľ musí sledovať množstvo rôznych termínov počas mesiaca, v ktorých podáva rôzne výkazy, napr. výkazy zdravotnej a sociálnej poisťovni podľa výplatného termínu, resp. do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, súhrnný výkaz DPH do 20-teho, výkaz DPH + platba DPH do 25-teho, štatistiky do 15-teho, prípadne ďalšie výkazy úradu práce.
Tiež keď podnikateľ potrebuje potvrdenia, že nemá nedoplatky, musí obehať všetky tieto úrady, aby získal potrebné potvrdenia a pritom ich nesie na ďalší štátny úrad.
Podnikateľ sa musí venovať zbytočnej a zaťažujúcej administratíve, tieto rôzne termíny a rôzne potvrdenia a rôzne výkazy v rôznych termínoch zaťažujú nielen samotného podnikateľa ale aj jeho účtovníčku, ktorá musí byť v daných termínoch k dispozícii a takisto aj samotný podnikateľ (najmä ak sa jedná o živnostníka alebo malú sro-čku).
Štatistiky sa podávajú štatistickému úradu, výkazy DPH daňovému úradu, výkazy o odvodoch sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, prípadne viacerým zdravotným poisťovniam.
Vypĺňanie a podávanie všetkých týchto výkazov zaberá spústu času a je to zbytočná a zaťažujúca administratíva, namiesto toho, aby sa podnikateľ venoval podnikaniu a rozvoju firmy. Každý z týchto výkazov vyzerá inak, každé elektronické tlačivo vyzerá inak, každý web vyzerá inak, každý má svoje prihlasovacie údaje, kódy, elektronické podpisové kľúče. S elektronickým podávaním výkazov sú často problémy, najmä s daňovým portálom, ale aj s portálom zdravotnej poisťovne, výkazy sa nedajú načítať, prípadne sa načítajú aj vyplnia, ale sú problémy s podaním, prípadne s tlačením, výkazy sa tlačia prázdne, prípadne nie sú kompatibilné s existujúcim programom podnikateľa, lebo daný úrad zavedie nový systém a je treba sťahovať nové programy, web stránky je možné otvoriť len v niektorých prehliadačoch, niektoré napríklad len v internet exploreri.

Návrh riešenia: 

1. zaviesť jeden spoločný systém - jeden zberný úrad na podávanie výkazov / zber údajov, ktorý tieto údaje sám prerozdelí dotknutým inštitúciám.
2. zrušiť povinnosť vyžiadavať potvrdenia (napr. o nedoplatkoch) z jedného úradu a nosiť ich na druhý úrad a povinnosť platiť za tieto potvrdenia. Mala by to byť bezplatná služba podnikateľom a občanom za platenie daní. Tieto potvrdenia si predsa môžu úrady jeden druhému elektronicky zaslať, tak, ako si napríklad už nejakú dobu živnostenský úrad sám vyžiada výpis z registra trestov.
2. zrušiť povinnosť podávať štatistické výkazy - štatistický úrad môže potrebné údaje získavať od iných štátnych úradov bez zaťažovania podnikateľa
3. podávať za uplynulé obdobie len jeden súhrnný výkaz a v jednom termíne - do konca nasledujúceho mesiaca (nie rôzne termíny pre rôzne výkazy). V jednom a jednoduchom tlačive by sa vyplnili všetky potrebné údaje - tlačivo ľahko pochopiteľné s navedením na príslušné kolonky s automatickým výpočtom, aby si bol podnikateľ schopný tlačivo vyplniť sám a nepotreboval k tomu armádu ľudí (právnik, účtovníčka, daňový poradca, počítačový technik ...)

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko ŠÚ (18.06.2015): K bodu č. 1 za ŠÚ SR - Jeden univerzálny systém, ktorý by slúžil všetkým, nie je jednoduché vybudovať. Jeho príprava by trvala aj niekoľko rokov, mohol a mal by byť však cieľovým riešením, ktoré nie je závislé len na iniciatíve ŠÚ SR. ŠÚ SR v súčasnom období zintenzívňuje využívanie administratívnych údajov na štatistické účely. Za týmto účelom bol v minulom roku novelizovaný zákon o štátnej štatistike a bol rozšírený o potrebu zosúlaďovania metodiky tvorby administratívnych údajov tak, aby boli využiteľné na štatistické účely a prispeli k redukcii zisťovaní vykonávaných ŠÚ SR. K bodu č. 2 – netýka sa ŠÚ SR K bodu č. 3 za ŠÚ SR – ŠÚ SR preberá a využíva administratívne údaje, ktoré ministerstvá a iné štátne organizácie získavajú pri výkone svojej činnosti na základe osobitných zákonov. Na tvorbu štatistických výstupov ich však môže používať, len ak sú dostupné v požadovaných termínoch, štruktúrach, periodicite a kvalite. Metodika administratívnych (rezortných) zisťovaní nie je totožná s metodikou štatistických zisťovaní, čo priamo súvisí s účelom štatistických zisťovaní. Každé štatistické zisťovanie má väzbu na európsku legislatívu, z ktorej pre SR vyplývajú záväzky. Iné štátne úrady nemajú možnosť poskytnúť informácie potrebné pre splnenie týchto záväzkov SR v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch. Už len fakt, že naši kľúčoví používatelia - MF SR a NBS pre svoje rozhodovacie procesy požadujú od ŠÚ SR čoraz viac podrobnejších informácií a vo väčšej periodicite naznačuje, že ich rezortné zisťovania nie sú na tento účel postačujúce. K bodu 4 za ŠÚ SR - Rozsah informácií potrebných pre tvorbu národných politík a na plnenie záväzkov SR voči Európskej Komisii nie je možné zahrnúť do jedného jednoduchého tlačiva. ŠÚ SR pri zostavovaní štatistických formulárov prihliada na právnu formu, druh podnikania, odvetvie činnosti, spôsob účtovania a pod. s cieľom prispôsobiť tlačivo podnikateľskému subjektu a uľahčiť mu vypĺňanie. Vo formulároch s mesačnou a štvrťročnou periodicitou zisťuje redukovaný, resp. minimálny rozsah údajov. Pri elektronickom vypĺňaní formulárov zabudoval kontroly, ktoré upozornia alebo navigujú spravodajskú jednotku, aby jej pomohol vyplniť formulár správne.

Komentáre

Ano plne suhlasim, ale mysli si, ze to je uplne scifi, lebo uradnicka hydra sa bude branit a nahodou by politici museli prepustat a nieco aj usetrit!

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 4 = 9
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.