Zrušenie povinosti podla zakona o meterologii

Zamietnutý
Opis problému: 

Zbytočna povinosť si  kontrolovať vahy a miery.

Návrh riešenia: 

Predlženie   obdobia   pre dalšiu  povinosť preneriavaniaa prevažovania vah a mier tak aby obdobie na    sa predlžilo na 20 rokov   , a iba  v  oblastiach  potravinarstva  a  obchodu ponechať na  obdobie 8 rokov  od  poslednej   kontroli meradiel a vah.

Poznámka: 
stanovisko ÚNMS SR, 15.7.2013: Čas platnosti overenia určených meradiel jednotlivých druhov upravuje príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky čas platnosti overenia uvedený vo vyhláške platí, ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia. Čas platnosti overenia určených meradiel v oblasti hmotnosti ustanovuje časť 2.1 prílohy č. 1 k vyhláške. Čas platnosti overenia týchto meradiel je jeden rok alebo dva roky. Tento čas platnosti overenia zodpovedá času platnosti overenia podľa predchádzajúcich právnych úprav v oblasti metrológie. Taktiež zodpovedá praxi uplatňovanej v iných členských štátoch Európskej únie, v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a v štátoch, ktoré sú riadnymi alebo asociovanými členmi WELMEC (Európska spolupráca v legálnej metrológii), organizácie združujúcej národné orgány legálnej metrológie. Pripájame informáciu o časoch platnosti overenia váh v týchto štátoch. Štát\Čas platnosti overenia :Rakúsko 2 roky, Belgicko 4 roky, Bosna a Hercegovina 1 rok/2 roky, Bulharsko 1 rok/2 roky, Cyprus 2 roky, Česká republika 2 roky, Dánsko 2 roky, Fínsko 3 roky, Francúzsko 2 roky, Macedónsko 1 rok/2 roky, Nemecko 2 roky, Maďarsko 2 roky, Island 2 roky, Taliansko 2 roky, Lotyšsko 1 rok/2 roky, Litva 2 roky, Luxembursko 3 roky, Čierna Hora 1 rok/2 roky, Nórsko 3 roky, Poľsko 2 roky/3 roky, Portugalsko 1 rok, Rumunsko 1 rok, Srbsko 2 roky, Slovinsko 1 rok/2 roky, Španielsko 2 roky, Švajčiarsko 2 roky Informácie sú vypracované na základe údajov z webového sídla WELMEC http://www.welmec.org/welmec/country-info.html Na základe vyššie uvedeného považujeme čas platnosti overenia váh vyžadovaný metrologickou legislatívou v Slovenskej republike za opodstatnený a primeraný.

Komentáre

Overenie obchodnej váhy stojí cca 55 € a robí sa každé dva roky. V dnešnej dobe elektronických váh!!!, ktoré sú samo nastavovacie. V poľsku sa overenie robí raz za 5 rokov. Ktovie ako inde a či tá cena zodpovedá?  

Ak je váha mostova  prechodová tak to  stojí každé 2 roky  neskutocné množstvo  prachov ako 55 €.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 4 = 16
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.