Zbierka listín na Obchodnom registri

Vyriešený
Opis problému: 

Každá právnická osoba je povinná dodať Obchodnému registru daňovú úzavierku a ďalšie doklady týkajúce sa finančného hospodárenia spoločnosti do zbierky listín. Tieto doklady sa predsa odovzdávajú na Daňový úrad a Obchodný register, ak to vôbec potrebuje, si to môže z Daňového úradu vyžiadať. Na čo potrebuje Obchodný register doklady, ktoré sa odovzdávajú na Daňový úrad?

Návrh riešenia: 

Zrušiť povinnosť odovzdávať Obchodnému registru doklady, ktoré sa odovzdávajú Daňovému úradu. 

Poznámka: 
Podnet odoslaný na vyjadrenie na MS SR, 10.5.2013
Dňa 17.10.2013 schválila NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (uznesenie číslo 843 zo dňa 17. 10. 2013). Vypustením § 21 Zverejňovanie údajov (bod 14. návrhu zákona) odpadá povinnosť ukladať do zbierky listín obchodného registra samostatne alebo ako súčasť výročnej správy riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014, kedy bude spustená ostrá prevádzka portálu Registera účtovných závierok /www.registeruz.sk/. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov. Ďalšou výhodou registra je aj vytvorenie prístupu verejnosti k týmto údajom, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti.
Účtovné závierky sa do registra ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme. Účtovné závierky a dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú miestne príslušnému správcovi dane , ktorý prevedie dokumenty do elektronickej formy a postúpi ich v elektronickej forme aj listinnej forme správcovi registra. Správca registra (MF SR) následne zverejní a sprístupní každý doručený dokument bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, a súčasne zašle tieto dokumenty v elektronickej forme Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (do zbierky listín obchodného registra).

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
šesť mínus = 0
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.