Reakcia na aktuálne výzvy

Zamietnutý
Opis problému: 

Pripomienka k výzve KaHR -111 DM-1301 „ Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií „.
V rámci tejto výzvy je zvýraznená potreba vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Ako zamestnávateľovi, ktorý vyrába stavebné stroje, je dnes, keď  je pomerne veľká obmena pracovníkov z titulu dôchodkového veku a potreba mladých ľudí nepochopiteľné, prečo táto výzva je iba pre mikro, malé a stredné podniky. Spoločnosť, ktorá má cez 250 zamestnancov je z tohto úplne vylúčená a pričom profesijná potreba je od výrobného robotníka, až po THP pracovníkov, konštruktérov, technológov a vysokoškolských absolventov. Toto je doslova diskriminácia podnikov nad 250 zamestnancov. Pritom nám všetkým ide o zvýšenie zamestnanosti pri zabezpečení rastu výroby a rastu produktivity práce.
Vôbec, je ťažko pochopiteľné, prečo hranica oprávnenosti žiadateľa je stanovená do 250 zamestnancov a nie inými kritériami. V konkrétnej výzve je ďalším obmedzujúcim kritériom aj podmienka evidencie uchádzača o zamestnanie minimálne 6 mesiacov. Pre štát nie je dobré, keď je niekto v evidencii uchádzača o zamestnanie čo i len 1 mesiac. Je pravda, že časti uchádzačov sa robiť veľmi nechce, ale tí si ťažko robotu nájdu, či budú evidovaní 6 mesiacov, alebo 6 rokov ...
Súbežnou aktivitou k tejto výzve je projekt NP XXI tiež s určitými prioritami, ale tiež s podmieneným 3-mesačným limitom evidencie uchádzačov. Je síce určený aj pre veľké podniky, pre ktoré však nie je zaujímavý, nakoľko si vyžaduje rozsiahlu administratívu ( veľký počet príloh ). Jednoduchším riešením by možno bolo predloženie predmetnej žiadosti na príslušnom úrade práce. Štát by mal podporovať rast zamestnanosti. 

Návrh riešenia: 

Uskutočnovať výzvy na podporu rastu zamestnanosti z fondov EÚ aj pre veľké podniky.

Zdôvodnenie: 
Podnet je príliš všeobecný a presahuje účel portálu
Oblasť legislatívy: 
C Priemyselná výroba
SK NACE: 
C Priemyselná výroba
Poznámka: 
Stanovisko MH SR, 12. 7. 2013: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (kód výzvy KaHR-111DM-1301), vrátane ďalších dvoch výziev vyhlásených v roku 2012 v oblasti inovácií a cestovného ruchu (kód výzvy KaHR-111SP-1201 a kód výzvy KaHR-31SP-1201), nadväzovali na realokáciu finančných prostriedkov v rámci vybraných operačných programov Národného strategického a referenčného rámca 2007 – 2013, na základe iniciatívy predsedu Európskej komisie José Manuela Barrossa. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) dosiahlo v rámci predmetnej realokácie zvýšenie finančných prostriedkov pre OP KaHR v celkovej výške 225 mil. EUR. Revíziu OP KaHR schválila Európska komisia dňa 4. októbra 2012, pričom možnosť využitia uvedených dodatočných zdrojov (v oblasti inovácií a cestovného ruchu) bola podmienená zo strany Európskej komisie výlučnou orientáciou na podporu mikro, malých a stredných podnikov s väzbou na tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí. Zároveň Európska komisia stanovila aj minimálnu hranicu evidencie uchádzača o zamestnanie. Uvedené podmienky Európskej komisie boli zásadného charakteru. Vzhľadom na nedostatočnú alokáciu finančných prostriedkov v rámci OP KaHR, nie je v súčasnosti možné vyhlásenie ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na podporu rastu zamestnanosti aj prostredníctvom veľkých podnikov.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
osem plus = 13
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.