zrušiť neplatcovi DPH povinnosť podávať súhrnný výkaz DPH

Zamietnutý
Opis problému: 

Podľa zákona 222/2004 z.Z. o DPH sú aj živnostníci, ktorí nie sú platcovia DP povinní podávať súhrnný výkaz DPH ak dodávajú tovar alebo službu subjektu v inom štáte, ktorý je platcom DPH.

Návrh riešenia: 

Zrušiť túto povinnosť živnostníkom, ktorí nie sú platcovia DPH. Výkaz predsa podáva ten, kto je platcom DPH. Ak nie som platcom DPH, tak nemám mať prečo povinnosť podávať hlásenie za niečo, čo sa ma netýka. Z pohľadu štátu ide o zanedbateľné sumy, ktoré zaťažujú neprimeranou byrokraciou tak daňové subjetky, ako aj úradníkov. Zrušiť pokutu za nepodanie hlásenia.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
SK NACE: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko MF SR (1.7.2015) "Povinnosť podávať súhrnný výkaz vyplýva zo zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, pričom právnym základom tejto úpravy je Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, ktorá je v tejto súvislosti záväzná pre členské štáty EÚ. Táto povinnosť sa primárne dotýka platiteľov dane uskutočňujúcich dodávky tovarov a služieb. Špecifický prípad však tvoria zdaniteľné osoby registrované na DPH, ktoré nadobúdajú v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ pričom celková hodnota tohto tovaru bez dane presiahne v kalendárnom roku sumu 14 000 € a tiež zdaniteľné osoby, ktoré sú príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ. Tieto osoby síce nemajú postavenie platiteľa dane so všetkými jeho právami a povinnosťami, avšak vzťahuje sa na ne povinnosť podania súhrnného výkazu na DPH, ak tieto osoby dodajú službu do iného členského štátu a príjemca tejto služby je povinný platiť daň. V týchto prípadoch je slovenský dodávateľ služby povinný podávať finančnej správe súhrnný výkaz v štvrťročnom režime, v závislosti od uskutočnenia dodávky v príslušnom štvrťroku. Údaje uvedené v súhrnnom výkaze slúžia ako podklad pre kontrolu správneho zdanenia takýchto dodávok v rámci EÚ. S prihliadnutím na harmonizáciu DPH na EÚ úrovni nie je možné od tejto povinnosti v rámci slovenskej legislatívy upustiť, a teda nie je možné upustiť aj od sankcionovania subjektov v prípade jej nedodržania."

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
tri plus deväť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.