zjednotenie termínu zmien výšky platby preddavkov

Neopodstatnený
Opis problému: 

V súčasnosti existujú dva termíny, v ktorých si živnostníci musia upravovať výšku platieb preddavkov - jeden je v januári - a druhý, na základe výsledkov daňového priznania, sa mení od 1.8. príslušného roka.

Návrh riešenia: 

Navrhujem jeden termín úpravy výšky platby preddavkov, a to od 1.4. príslušného roka. Výška preddavkov na daň, sociálne a zdravotné odvody sa aj tak vypočíta na základe údajov z daňovéh priznania a živnostníci by si sumy preddavkov menili len raz do roka a to ihneď po odovzdaní daňového priznania na základe vypočítaných údajov, pokiaľ ich majú poruke. Inštitúcie by samozrejme mohli zvýšenie sadzby meniť tiež len k tomuto termínu. Znížilo by sa administratívne zaťaženie a zaťaženie zbytočnými poplatkami za zmenu trvalých príkazov. Všetky povinnosti by si vybavili naraz a nemuseli by sa k zmenám vracať počas roka.

Poznámka: 
Stanovisko MF SR (06.07.2015): V súlade s § 34 ZDP je daňovník povinný platiť preddavky v priebehu preddavkového obdobia a to z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z podaného daňového priznania. Preddavkové obdobie začína nasledujúci deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, t.j. ak daňovník podá daňové priznanie v zákonnom stanovenej lehote (nepredĺži si lehotu na podanie daňového priznania), ktorá je do 31.3., potom preddavkové obdobie začína 1.4. Preddavky splatné do začatia tohto preddavkového obdobia sa nemenia. Z uvedeného vyplýva, že pre účely dane z príjmov sa preddavky menia len raz a to k začatiu preddavkového obdobia, začínajúceho po lehote na podanie daňového priznania. Preddavky daňovník samozrejme platí, len ak mu vznikla povinnosť pre platenie preddavkov, t.j. ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 eur.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
jeden krát = 3
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.