platby živnostníkom za faktúry na konci roka zahŕňať do starého roka

Neopodstatnený
Opis problému: 

Platby/príjmy za činnosti vykonané v decembri príslušného roka a fakturované na začiatku januára nasledujúceho roka si živnostník nemôže zahrnúť do príjmov za príslušný rok v ktorom boli vykonané, pretože je ich možné reálne uhradiť až v januári nasledujúceho roka, no s.r.o. si úhrady faktúr zo starého roka v nasledujúcom roku môže zahrnúť do  starého roka.

Návrh riešenia: 

Umožniť živnostníkom, aby si januárové úhrady za faktúry z predchádzajúceho roka mohol zahrnúť do príjmov za príslušný rok a mohol ich zahrnúť aj do daňového priznania. Dochádza tak k skresľovaniu príjmov živnostníka za príslušný rok, pretože do januára sa mu premietajú príjmy z decembra za predchádzajúci rok a nezahŕňajú sa príjmy za december aktuálneho roka. Takýto postup živnostníkov znevýhodňuje, pretože sa mu umelo predlžuje obdobie, keď musí platit vyššie odvody a preddavky vypočítané na základe obdobia, keď sa mu lepšie darilo. Nemožnosť zahŕňať do daňového priznania všetky príjmy za príslušný rok a uhradené v januári nasledujúceho roka mu znemožňuje flexibilnejšie si prispôsobiť výšku odvodov. Spoločnosti s ručením obmedzením ani akciové spoločnosti takéto znevýhodnenie nemajú, že by si do daňového priznania nemohli zahrnúť príjmy za činnosti vykonané v decembri príslušného roka a uhradené až nasledujúci rok.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Poznámka: 
Stanovisko MF SR (06.07.2015): Moment zahrnutia príjmov do zdaňovacieho obdobia vychádza zo skutočnosti, aký spôsob evidovania resp. účtovníctva si sám živnostník vybral (vlastné rozhodnutie živnostníka). V prípade, ak si vybral určenie základu dane na podklade daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva, ktoré sú postavené na evidovaní/účtovaní reálne prijatých príjmov a reálne vynaložených výdavkov, potom zdaňuje v rámci zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) len skutočne prijaté príjmy a uplatňuje len skutočne vynaložené výdavky. Ustanovenia zákona o dani z príjmov upravujú len niekoľko špeciálnych situácií, kedy sa zahŕňajú príjmy resp. uplatňujú výdavky iným spôsobom ako je ich skutočné vynaloženie a to napr. pri dotáciách, odpisoch, pohľadávkach atď. V prípade, ak si vyberie podvojné účtovníctvo, v ktorom majú povinnosť účtovať aj právnické osoby, potom do základu dane nezahŕňa skutočne prijaté príjmy a skutočne vynaložené výdavky ale zahŕňa do nich náklady a výnosy, o ktorých účtuje v momente a spôsobom upravených v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 4 = 8
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.