Eurolicencia na dopravu-zjednodušenie vybavovania

V riešení
Opis problému: 

Dobrý deň.
Sme dopravná spoločnosť zameraná na TIR a tento rok si chceme rozšíriť autopark o 1 súpravu.Keďže podnikáme v rámci EU, musíme vlastniť EUROLICENCIU. K rozšíreniu na 1 auto musíme predložiť!!!!!!!!!!!!!!!!!:
- výpis z OR/ štátny portál/
- výpis z registra trestov pre jednotlivých štatutárov/štátny portál/
- fotokopiu Súvahy za uplynulý rok/ evidovaný na Daňovom úrade-štátny orgán/
- kopie technických  preukazov všetkých firemných vozidiel - ťahačov/evidované na DU - štátny portál/ + návesov,nájomných a leasingových zmlúv
Na budúci rok budeme obnovovať základnú EUROLICENCIU a znovu budeme predkladať všetky doklady. 
Čo robí Krajský úrad v Trnave s predloženými dokladmi počas roka, keď zakaždým tam treba ísť s prívesným vozíkom s dokladmi/.Aká je ochrana dokladov,predložených štátu.
 

Návrh riešenia: 

Na rozšírenie počtu eurolicencií počas platnosti základnej EUROLICENCIE by mala stačiť Súvaha z daňového priznania.
Je predsa evidencia, koľko má podnikateľ vydaných povolení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Má snáď štát záujem,aby podnikateľ zamestnal ďalších ludí,zarábal a platil dane, či nie?
Hochelová, dopravca

Oblasť legislatívy: 
H Doprava a skladovanie
Poznámka: 
Stanovisko MDVRR SR, 21.5.2013: Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov, ktorým je článok 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009. Podľa § 42 písm. b zákona o cestnej doprave obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja (ďalej len „OÚD“) udeľuje a odníma licencie Spoločenstva. OÚD postupuje pri ich udeľovaní podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a konanie sa začína návrhom účastníka konania. V tomto prípade predkladá dopravca miestne príslušnému OÚD žiadosť na udelenie licencie Spoločenstva, ktorej vzor je zverejnený na webových adresách všetkých OÚD.
Podľa správneho poriadku je OÚD ako správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Podľa čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 príslušné orgány dohliadajú na to, aby podniky, ktorým udelili povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, nepretržite spĺňali požiadavky ustanovené v článku 3, teda podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, musia: a) mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte, b) byť bezúhonné, c) preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a d) požadovanú odbornú spôsobilosť.
Podľa § 6 ods. 2 zákona o cestnej doprave skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona a osobitného predpisu (nariadenia (ES) č. 1071/2009) rozumie sídlo podniku alebo sídlo pobočky alebo odštepného závodu zahraničného prevádzkovateľa cestnej dopravy v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Podľa § 6 ods. 3 zákona o cestnej doprave bezúhonnosť sa na účely konaní podľa tohto zákona a na účely výkonu činnosti vedúceho dopravy, revízora a vodiča a iného člena osádky autobusu, ktorý počas prepravy prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Podľa § 6 ods. 4)zákona o cestnej doprave za bezúhonného na účely výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt. Podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 124, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave finančná spoľahlivosť sa preukazuje otváracou súvahou, súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch, ktoré sú potvrdené podľa osobitného predpisu. Podľa čl. 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 členský štát, v ktorom je dopravca usadený, vydá držiteľovi originál licencie Spoločenstva, ktorý bude u dopravcu, a overené kópie, ktorých počet je zhodný s počtom vozidiel, ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa, bez ohľadu na to, či uvedené vozidlá vlastní, alebo ich má napríklad z dôvodu prenájmu s právom kúpy, prenájmu, alebo lízingovej zmluvy.
OÚD musí zistiť aktuálny stav dopravcu pred udelením ďalšej overenej kópie licencie Spoločenstva a nemá inú možnosť ako žiadať: a) aktuálny výpis z obchodného registra, b) výpisy z registra trestov, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace, c) súvahu potvrdenú podľa čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009, d) doklady od vozidiel, ktoré používa držiteľ licencie Spoločenstva. Popísaný súčasný stav je možné zmeniť iba zmenou legislatívy.
Zmenu legislatívy EÚ nemôžeme očakávať, ale návrh na zmenu zákona o cestnej doprave v súčasnej dobe pripravuje sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Návrh obsahuje aj priame prístupy OÚD do obchodného registra a registra trestov, čím by sa odbúrala povinnosť dopravcu predkladať výpis z obchodného registra a výpisy z registra trestov. Preukazovanie finančnej spoľahlivosti by sa tiež malo zmeniť, a to povinnosťou na predkladanie súvahy za každé účtovné obdobie, a potom by už nebolo potrebné predkladať súvahu pri zvýšení počtu vozidiel v priebehu roka. Vzhľadom na možnosť použitia aj prenajatého vozidla podľa § 32 zákona o cestnej doprave, bude OÚD nútený žiadať doklady od vozidiel, aj keď by mal prístup do evidencie vozidiel policajných orgánov a zmenu v tomto bode neočakávame.
Ku komentáru p. Jána: Sťahovanie údajov z karty vodiča ako aj z digitálneho tachografu vyplýva z technických požiadaviek uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 3821/85/EHS o záznamovom zariadení v cestnej doprave ako aj zo zákona č. 461/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. Kapacita pamäte karty vodiča je schopná uchovať dáta o činnosti vodiča 28 dní pri bežných činnostiach vedenia vozidla vodičom. Ak nie sú údaje z karty vodiča stiahnuté a prekročí sa kapacita karty vodiča, tak sa údaje na karte vodiča začnú automaticky prepisovať. Aby nedošlo k prepísaniu údajov na karte vodiča bola stanovená lehota na stiahnutie údajov z karty vodiča 28 dní. Dopravca je povinný tieto údaje uchovávať pre kontrolné účely. Pri stanovení lehoty sťahovania z digitálneho tachografu sa vychádza z usmernenia, ktoré bolo vypracované v rámci projektu pre zavedenie digitálnych tachografov v Európskej únii. Odporúčacia lehota bola tri mesiace. Zároveň podľa článku 10 odsek 5 písm. ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES, dopravné podniky, ktoré používajú digitálne tachografy sú povinné zabezpečiť, aby sa všetky údaje stiahnuté z tachografu a z karty vodiča uchovávali po dobu najmenej dvanástich mesiacov po ich zaznamenaní a aby boli tieto údaje na žiadosť inšpekčného úradníka prístupné priamo alebo na diaľku z priestorov podniku. Zmeny podmienok používania tachografov a s tým súvisiace sťahovanie údajov sa dá očakávať aj po zavedení tzv. inteligentných tachografov v priebehu nasledujúcich rokov.

Komentáre

Súhlasím s Vami a ešte pripomienkujem zákon o sťahovaní údajov z karty vodiča a z digitálneho tachografu vo vozidle.Vodiči sú kontrolovaní na komunikáciách orgánmi bezpečnosti práce, ktorí si sťahujú údaje z kariet a z vozidla, kontrolujú ich policajné zložky a ešte je to málo, aj zamestnávateľ musí sťahovať každých 28 dní údaje z karty vodiča a raz za 60 dní údaje z vozidla a všetko musí archivovať. Administratívna byrokracia stále pretrváva. Keby aspoň boli tie časové pásma dlhšie, napr. raz za pol roka. Dopravcovia už nevládzu platiť všetky poplatky, lebo prepravy Vám nikto neponúkne, tie si musíte pracne hľadať, ale poplatky sa stále zvyšujú a ceny za prepravy sa znižujú. Najhorší druh podnikania je nákladná doprava.

Dobrý deň!
Naša firma sa zaoberá medzinárodnou prepravou tovaru.Tento rok obstarali druhú súpravu (ťahač+náves).Chceli žiadať o rozšírenie povolenia na medzin. prepravu.Avšak nesplnia povinnosť preukazovania finančnej spoľahlivosti, nemaju požadovanú výšku vlastného imania v účtovnej závierke 2015.Uct zavierku sme podali ako schvalenu,preto v tom už nemôžem vykonať zmeny.Mohli by sme teraz navýšiť zakladne imanie,s tým by sa zvýšilo aj vlastné imanie.Podľa informácií od príslušneho organu,ktora udeluje tuto licenciu,oni akceptuju len koncorocnu uzavierku,na ziadnu zmenu VI sa pocas roka neprihliada.
To by malo znamenat ze v roku 2016 nemame ani šancu na rozšírenie povolenia?
Prosim Vás o vyjadrenie sa k tomuto problému.
Ďakujem vopred!

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
päť plus deväť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.