Pridať komentár

Ochrana osobných údajov sa týka každého, vrátane tých, ktorí osobné údaje spracúvajú v postavení prevádzkovateľa resp. sprostredkovateľa. Hoci prevádzkovateľom je každý subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, najviac prevádzkovateľov je z radov podnikateľov.
 
Dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde pri zachovaní práv dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov a súkromia došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže. Vo vzťahu k uvedeným otázkam zmeny sa dotkli aj oblasti bezpečnosti, pôvodnej registračnej povinnosti, ako aj inštitútu zodpovednej osoby.
 
V prípade bezpečnostných opatrení, novelou zákona došlo k vypustenie prípadov, kedy bolo potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu. Novela zákona ponechala dva typy prijímania a dokumentovania bezpečnostných opatrení, a to v rozsahu zodpovedajúcom primeraným bezpečnostným opatreniam alebo v podobe bezpečnostného projektu. Predmetná zmena mala aj za následok novelizáciu vyhlášky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, ktorou sa reflektovalo na zmeny prijaté v zákone. Súčasťou vyhlášky je aj výpočet jednotlivých bezpečnostných opatrení, ktoré sú dobrým vodítkom a pomôckou pri zabezpečovaní primeranej ochrany osobných údajov.
 
Základnou zmenou, ktorú novela zákona priniesla vo vzťahu k pôvodnej obyčajnej registračnej povinnosti, je nahradenie termínu „registrácia“ na „oznamovaciu povinnosť“. V tejto súvislosti zmena registračnej povinnosti na oznamovaciu povinnosť so sebou priniesla aj niektoré čiastkové zmeny v samotnom procese jej plnenia, napríklad oznámenie možno vykonať aj elektronicky a najneskôr od 1. septembra 2014 aj prostredníctvom elektronického formulára, potvrdenie o pridelení identifikačného čísla prevádzkovateľ obdŕží len na požiadanie a v neposlednom rade aj to, že plnenie oznamovacej povinnosti je bezplatné.
 
Novela zákona zmenila aj prístup k zodpovednej osobe a zaviedla výlučnú fakultatívnosť zodpovednej osoby. Nie je rozhodujúce, koľko oprávnených osôb prevádzkovateľ má, je na jeho uvážení a rozhodnutí, či výkonom dohľadu poverí zodpovednú osobu alebo nie. Pokiaľ prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, platí štandardné pravidlo, že je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa zákona o ochrane osobných údajov podliehajú oznamovacej povinnosti. Priama zodpovednosť a sankcionovanie zodpovednej osoby zo strany úradu boli vypustené.
 
Novela priniesla aj iné zmeny, s ktorými je možné sa oboznámiť v zákone č. 84/2014 Z. z. v spojitosti s novelou vyhlášky č. 117/2014 Z. z., ktorou sa zmenila doplnila vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
mínus 8 = 2
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.