Pridať komentár

Informačný systém osobných údajov je jedným zo základných pojmov, ktorý na účely ochrany osobných údajov definuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Správne poňatie a výklad tohto pojmu má zásadný vplyv na jeho aplikáciu v praxi.
 
Tabuľka vo formáte xls, ktorá slúži na povinné zabezpečenie lekárskej  prehliadky zamestnávateľa pre svojich zamestnancov s údajmi: meno, priezvisko a termín plánovanej prehliadky uvedená žiadateľom tvorí súčasť tzv. personálneho a mzdového informačného systému osobných údajov. To znamená, že z pohľadu zákona sa v tomto prípade nejedná o samostatný informačný systém osobných údajov. Povinnosť vypracovania evidenčného listu alebo prijatia primeraných bezpečnostných opatrení sa tak vzťahuje na informačný systém osobných údajov ako celok, v rámci ktorého je prirodzene potrebné chrániť všetky osobné údaje. Rovnako tak aj poučenie oprávnenej osoby má byť formulované na spracúvanie osobných údajov v personálnom a mzdovom informačnom systéme.
 
Pokiaľ ide o zverejňovanie kontaktných (osobných) údajov zamestnancov v súvislosti s plnením ich pracovných úloh, takúto spracovateľskú operáciu zákon o ochrane osobných údajov umožňuje. Zamestnávateľ však takýmto postupom nemôže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov.
 
Dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane osobných údajov, kde pri zachovaní práv dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov a súkromia došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže. Medzi najvýraznejšie zmeny dotýkajúce sa uvedenej otázky možno považovať zúženie rozsahu poučení oprávnených osôb a vypracovanie záznamu k nim, vypustenie prípadov, kedy bolo potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu alebo zmenu obyčajnej registračnej povinnosti na oznamovaciu povinnosť a zrušenie jej spoplatnenia. Samozrejme, novela priniesla aj iné zmeny, s ktorými je možné sa oboznámiť v zákone č. 84/2014 Z. z. v spojitosti s novelou vyhlášky č. 117/2014 Z. z., ktorou sa zmenila doplnila vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
desať mínus = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.