RÚZ spustila nový portál pre podnikateľov

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) dnes spustila novú komunikačnú platformu medzi podnikateľskou sférou a štátom. Prostredníctvom portálu BUSINESSFRIENDLY.SK sa podnikatelia môžu zapojiť do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy zároveň nevyhovujúcu legislatívu zmeniť. Návštevníci portálu budú mať tiež možnosť hlasovať o najväčší byrokratický nezmysel roka.

Problematika skvalitňovania podnikateľského prostredia a lepšej regulácie je dlhodobo predmetom záujmu najväčšej zamestnávateľskej organizácie – Republikovej únie zamestnávateľov. Odhaduje sa, že administratívne náklady pri podnikaní predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných takmer 3 miliardy EUR. Zamestnávatelia považujú agendu lepšej regulácie za jednu z priorít a postupne sa chcú zamerať nielen na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľov, ale na celkové náklady plynúce z regulácie, ako aj na zlepšenie procesu hodnotenia vplyvov navrhovanej legislatívy s cieľom predchádzať vzniku novej záťaže. Každá úspora na strane podnikateľov sa môže premeniť na rozvoj, investovanie do technológií, inovácií, zamestnancov, či vzdelávania. Tieto i mnohé ďalšie dôvody viedli RÚZ k vytvoreniu portálu, ktorý má za cieľ práve postupné odstraňovanie nepotrebných legislatívnych a administratívnych prekážok v podnikaní. V súčasnosti totiž neexistuje centralizované riešenie, ktoré by umožňovalo podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie (vrátane legislatívy, ktorá je už v platnosti).

Portál BUSINESSFRIENDLY.SK má slúžiť predovšetkým ako nástroj pre predloženie návrhov na zmenu nezmyselnej a obmedzujúcej legislatívy. Na portáli majú návštevníci možnosť opísať svoj problém, pridať návrh možného riešenia a potom sledovať, ako sa štátne orgány zaoberajú, či nezaoberajú vloženým podnetom. Finále celého procesu by malo byť zmena/odstránenie predmetného škodlivého predpisu z legislatívneho poriadku.

Portál popri svojej základnej funkcii poskytuje takisto informácie a odborné dokumenty týkajúce sa problematiky Lepšej regulácie (BetterRegulation), a jeho návštevníci budú mať možnosť zapojiť sa do súťaže o Byrokratický nezmysel roka.

Hodnotnou pomôckou pre podnikateľov i odbornú verejnosť budú tiež anotácie pripravovanej legislatívy s dopadom na podnikateľské prostredie. Podnikateľská obec tak bude mať možnosť reagovať na pripravovanú legislatívu, ktorá pre nich môže predstavovať novú, alebo neprimeranú záťaž. Anotácie budú spracovávané priebežne a maximálne stručne, tak aby poskytovali potrebný rozsah informácií. Sú rozdelené do kategórií „Všeobecne“, ktoré sa dotýkajú všetkých podnikateľských subjektov a „Oblasti podnikania“ na základe SK NACE klasifikácie.

Republiková únia zamestnávateľov ako najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, vznikla 30.marca 2004 v Bratislave so základným cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. RÚZ v súčasnosti tvorí 25 zväzov a 18 individuálnych členov, zamestnávajúcich viac než 230 tisíc zamestnancov. Portfólio členskej základne RÚZ predstavuje viac ako 1300 podnikateľských subjektov,

pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva ako napríklad strojársky, automobilový či elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky a poisťovne, IT sektor, zdravotníctvo, a ďalšie.

Viac informácií nájdete na:
www.businessfriendly.sk
www.lepsiaregulacia.sk
www.zamestnavatelia.sk

Komentáre

     DO 12 dní po skončení štvrťroka, za I. štvrťrok,  teda do 12. 04.2013, máme predložiť štatistickému úradu
SR pracovisko Banská Bystrica výkaz Prod 13-04, v ktorom požadujú výnosy, náklady,  zisk, mzdy, zásoby atď..
Sme malá firma, tieto údaje z nášho účtovníctva vieme až cca 20-30 dní po skončení mesiaca. Ak máme výkazy
posielať do 12 dní musíme dať odhad, t.j. nepresné údaje.Načo sú niekomu takéto údaje? Považujeme to za
byrokraciu.
                                                                                                Ing. Anton Kupka
                                                                                                HONOR s.r.o. Čadca

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.